MR. A.J.M. VAN DER BORST

ADVOCAAT en MEDIATOR


Algemene voorwaarden Mr. A.J.M. van der Borst en Mr. v.d. Borst B.V      

 1. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor een door ons namens de opdrachtgever ingediende aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand noch voor de behandeling van die aanvraag. Door ons aan derden met betrekking tot zodanige aanvraag verstrekte gegevens worden geacht aan ons te zijn verstrekt door opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden ons ter zake van een aanvraag kosteloze rechtsbijstand jegens derden te vrijwaren. Wij aanvaarden evenmin verantwoordelijkheid voor met een zodanige aanvraag samenhangende werkzaamheden zoals het verstrekken van financiële gegevens tijdens of na beëindiging der rechtsbijstand. Onze aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand heeft derhalve een geheel vrijblijvend karakter.
 2. Wij behouden ons het recht voor werkzaamheden pas aan te vangen of te continueren nadat van de raad voor rechtsbijstand de toevoeging is ontvangen. Aan voordien door ons verrichte werkzaamheden kan nimmer aanspraak worden ontleend op verdere behandeling van de zaak. Het aanvragen van peiljaarverlegging, het maken van bezwaar tegen afwijzing van kosteloze rechtsbijstand e.d. rekenen wij niet tot onze verantwoordelijkheid en zal niet tot enige aanspraak jegens ons kunnen leiden.
 3. In geval van door de raad voor rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging goedgekeurde verleende kosteloze rechtsbijstand dient in aanmerking te worden genomen dat deze toevoeging een voorwaardelijk karakter kan hebben in die zin dat ná de beëindiging van de rechtsbijstand, door de raad zal worden beoordeeld of opdrachtgever alsdan voldoet aan de financiële voorwaarden voor het verkrijgen van kosteloze rechtsbijstand. Mocht alsdan blijken dat opdrachtgever geen aanspraak op kosteloze rechtsbijstand heeft dan zal ons uurtarief door ons in rekening worden gebracht.
 4. Indien geen uurtarief expliciet is overeengekomen dan zal gelden het basis uurtarief voor curatoren in faillissementen zoals vastgesteld door de rechtspraak ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Het uurtarief geldt onverkort voor alle door ons aan de zaak bestede tijd, inclusief reistijd.
 5. Inzake een door de raad voor rechtsbijstand verleende toevoeging is de door de raad vastgestelde eigen bijdrage onmiddellijk aan ons verschuldigd, ongeacht of daarvoor een declaratie is gezonden.
 6. Indien een toevoeging voor de zaak is verleend en het door ons aan de zaak bestede aantal uren uitgaan boven het aantal uren dat volgens de toevoeging c.q. het punten-aantal voor de betreffende zaak geldt, zullen – indien en voor zover de raad voor rechtsbijstand geen vergoeding voor een groter aantal uren toekent – de uren op basis van het uurtarief als bedoeld onder 3. en overigens onder toepassing van het bepaalde in art. 6. in rekening worden gebracht en kan daarvoor een voorschot in rekening worden gebracht. Het ontbreken van toestemming van de raad voor rechtsbijstand voor een groter aantal uren dan het voor die zaak toegewezen punten-aantal toelaat, zal ons in geen geval verplichten behandeling van de zaak zonder honorering als voormeld voort te zetten.
 7. Voor zover door ons noodzakelijk zal worden geoordeeld zullen honorarium, verschotten en overige kosten tussentijds geheel of gedeeltelijk in de vorm van voorschotdeclaraties in rekening worden gebracht. Uit het al dan niet verzenden van voorschotdeclaraties mag nimmer worden afgeleid dat voor declaratie in aanmerking komende verrichtingen al dan niet zijn verricht. De hoogte van een of meer voorschotdeclaraties vormt nimmer een indicatie voor het uiteindelijk verschuldigde honorarium, de kosten en de verschotten.
 8. Indien u voorschotdeclaraties of tussentijdse opgaaf van verrichtingen wenst, zal daaraan steeds gevolg worden gegeven.
 9. Declaraties dienen te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening, zulks zonder opschorting of verrekening, op Postbank-rekening 3403838 of ABN-AMRO-rekening 52.68.53.670 ten name van Mr. v.d. Borst B.V. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt een forfaitair bedrag aan kantoorkosten van 5% over het honorarium. De verrekening van een voorschot in een (eind-)declaratie impliceert nimmer dat het betreffende voorschot aan ons is betaald.
 10. Indien in een zaak een opdracht van meerdere cliënten wordt aanvaard dan zijn de betreffende opdrachtgevers voor wat betreft die zaak hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van al hetgeen aan ons in verband met die zaak verschuldigd is. Zulks zal met name gelden in geval opdrachtgevers partners van elkaar zijn.
 11. Indien een zaak langer in behandeling is dan 12 maanden zijn wij gerechtigd het uurtarief na die termijn en vervolgens voor elke opvolgende termijn van 12 maanden te verhogen conform het CBS prijsindexcijfer accountancy.
 12. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan zijn wij gerechtigd zonder enige berichtgeving alle werkzaamheden met betrekking tot de zaak op te schorten en opgeschort te houden totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 13. Zolang voor griffierechten niet of onvoldoende depot is gestort of voorschot aan ons is betaald, zijn wij nimmer gehouden uit eigen hoofde tot betaling aan het gerecht van griffierecht over te gaan, waarvan de consequentie kan zijn dat verval van instantie dan wel verlening van verstek plaatsvindt ofwel dat in bestuurszaken het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Wij sluiten dienaangaande elke aansprakelijkheid uit.
 14. Wij zijn steeds bevoegd ten behoeve van u ontvangen gelden van derden geheel of ten dele te verrekenen met openstaande declaraties of met bepaalde posten daaruit.
 15. Over door ons ten behoeve van onze opdrachtgever ontvangen gelden van derden zal geen rente worden vergoed, tenzij anders is overeengekomen.
 16. Een overeengekomen betalingsregeling met betrekking tot een declaratie vervalt indien de opdracht door de cliënt tussentijds wordt beëindigd alsmede indien deze niet correct wordt nagekomen.
 17. Indien in het belang van een zaak door ons een derde wordt ingeschakeld ter verkrijging van diensten of goederen zullen de kosten daarvan als “verschot” in rekening worden gebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid inzake die diensten of goederen en evenmin inzake een exoneratie door die derde.
 18. Indien een zaak niet op basis van kosteloze rechtsbijstand in behandeling is genomen zal een toekomstige tussentijdse aanvraag van kosteloze rechtsbijstand voor die zaak in geen geval meer aan de orde zijn, ook al zou kosteloze rechtsbijstand voor die zaak alsnog kunnen worden toegekend.
 19. Verlening van kosteloze rechtsbijstand impliceert nimmer dat de opdrachtgever gevrijwaard is van een proceskostenveroordeling door de rechter.
 20. Het staat ons te allen tijde vrij onze opdracht in welke stand de zaak zich ook bevindt te beëindigen zulks nadat u naar behoren in de gelegenheid bent gesteld de behandeling van de zaak door een andere rechtsbijstand-verlener te laten voortzetten.
 21. In geval wij rechtsbijstand verlenen in opdracht van een verzekeraar prevaleren te allen tijde de bedingen die inzake de verlening van rechtsbijstand met die verzekeraar zijn overeengekomen boven hetgeen met de verzekerde vóór de aanvaarding van die opdracht van de verzekeraar mocht zijn afgesproken. Beëindiging van de opdracht door die verzekeraar of een met die verzekeraar overeengekomen beëindiging der opdracht, verplicht ons nimmer de behandeling van de zaak voort te zetten noch tot enigerlei vergoeding aan de verzekerde.
 22. Indien na beëindiging van de opdracht van een verzekeraar de rechtsbijstand ten behoeve van de verzekerde wordt gecontinueerd, wordt de verzekerde geacht in te stemmen met de voor de opdracht met de verzekeraar overeengekomen tarieven en overige voorwaarden inclusief de onderhavige algemene voorwaarden, zulks uitdrukkelijk met uitsluiting van een door de verzekeraar bepaald budget.
 23. Indien en voor zover de verzekeraar diens verplichtingen jegens ons in uw zaak niet nakomt bent u gehouden aan die verplichtingen volledig te voldoen.
 24. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot hetgeen waarvoor onze beroepsaansprake­lijkheids­­verzekering dekking geeft te vermeerderen met het eigen risico en tot hetgeen uit dien hoofde door de verzekeraar in verband met de aansprakelijkheid zal worden betaald.
 25. Na ons bericht de behandeling van de zaak te beëindigen of de zaak als afgehandeld te beschouwen zullen wij het dossier nog gedurende ten hoogste vijf jaar in ons archief bewaren, waarna wij het dossier vernietigen.
 26. Indien bescheiden aan ons kantoor worden afgegeven dan wordt er van uitgegaan dat zulks afschriften van originalia betreft en dat die bescheiden door ons zullen kunnen worden behouden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 27. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen afschriften van een dossier niet dan tegen betaling van de daarmee gemoeide kosten worden verstrekt.
 28. Wij behouden ons het recht voor stukken uit het dossier van welke aard dan ook te allen tijde te kunnen inroepen jegens de opdrachtgever of jegens derden. De opdrachtgever wordt geacht ermee accoord te gaan dat gesprekken en telefoongesprekken mechanisch worden geregistreerd en dat deze te allen tijde jegens opdrachtgever of derden door ons kunnen worden ingeroepen.
 29. Verzending van stukken per post aan cliënten en derden geschiedt niet aangetekend. Wij dragen geen verantwoordelijkheid indien geschillen mochten ontstaan over de ontvangst en de verzending van stukken onzerzijds indien stukken aan het juiste adres zijn verzonden. De datering van onze correspondentie levert jegens opdrachtgever volledig bewijs op met betrekking tot de ontvangstdatum van die stukken.
 30. Op elke opdracht welke wij aanvaarden is nederlands recht van toepassing en is de nederlandse rechter bij uitsluiting competent.
 31. Deze voorwaarden gelden zowel met betrekking tot Mr. A.J.M. van der Borst persoonlijk als met betrekking tot de praktijkvennootschap Mr. van der Borst B.V.

© mr. A.J.M. van der Borst