Klachten dienen uitsluitend en alleen schriftelijk aan ons kantoor kenbaar gemaakt te worden. Mondeling geuite klachten worden door ons niet in behandeling genomen. Deze vormen wel aanleiding de cliënt er op te wijzen dat alleen schriftelijke klachten door ons in behandeling worden genomen. Een klacht is derhalve iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. Eventuele klachten worden inhoudelijk met de behandelend advocaat besproken. De cliënt wordt daarvoor steeds uitgenodigd een persoonlijk gesprek te hebben na de indiening van de schriftelijke klacht.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, zal de cliënt worden gewezen op het alternatief van het starten van een gerechtelijke procedure. Indien de cliënt niet tijdig daarover een standpunt bepaalt, staat het ons vrij naar bevind van zaken te handelen.

Bij de behandeling van klachten zal te allen tijde door ons worden rekening moeten worden gehouden met de belangen van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheids­verzekeraar.